Covid-19: Tutorial Procedures

เรียนรู้การเข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างถูกต้อง

Cross Cultural Training - การฝึกฝนด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง – ความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

6-1-740x416

ทำไมความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญ?

ปัจจุบัน การทำธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในท้องถิ่นหรือภายในประเทศเท่านั้น ด้วยโลกเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้หลายๆ องค์กรสามารถติดต่อสื่อสาร ทำธุรกิจกับต่างชาติมากขึ้น การสื่อสาร การติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรม ต่างชาติ ต่างภาษาจึงมีความสำคัญมาก เพราะแสดงให้เห็นถึง การเปิดใจ ยอมรับ และให้เกียรติความแตกต่างของวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ การฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ควบคู่กับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม เพราะการทำให้คนต่างวัฒนธรรมรู้จักซึ่งกันและกัน จะช่วยลดอคติที่มีต่อบุคคลต่างวัฒนธรรม ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่าองค์กรมืออาชีพล้วนแล้วแต่ไม่เคยประมาทเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งสิ้น

หลักสูตรการฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรมคืออะไร?

เป็นการฝึกอบรมของผู้ที่มีความหลากหลายและแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยที่บุคคลเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งไม่จำกัดเพียงผู้ที่อยู่คนละประเทศเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้แม้อยู่ในประเทศเดียวกันที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

ประโยชน์การฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรมคืออะไร?

การฝึกอบรมข้ามวัฒนธรรมยังประโยชน์ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงระดับสังคม ดังนี้

• ทำให้บุคลากรชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกดียิ่งขึ้น
• หัวใจของหลักสูตรนี้ คือ การทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือที่ช่วยขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรม
• สร้างแรงบันดาลใจ ปรับเปลี่ยนความคิดให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามความแตกต่างและอุปสรรคทางวัฒนธรรม ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมองเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นเพียงแค่เรื่องของความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
• ทำลายกำแพงทางวัฒนธรรม ขจัดความแตกต่างในพฤติกรรมส่วนบุคคลอันเป็นผลจากวัฒนธรรม ยอมรับในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
• เปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กรและเชื่อมโยงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันขององค์กร
• การรวมทีมเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแบบตะวันตกและปรับทิศทางให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย
• สร้างความเชื่อถือที่เกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
• ทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างบุคลากรเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่ King’s English เรายินดีและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งด้านวัฒนธรรม ด้วยหลักสูตรแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การฝึกแบบครึ่งวัน หรือการสร้างทีมข้ามวัฒนธรรมทางด้านธุรกิจ เพื่อให้องค์กรของท่านมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top