Covid-19: Tutorial Procedures

เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ ACT กับ King's English

ACT ย่อมาจาก American College Testing หรือที่เรียกกันว่า ‘เอซีที’ หรือ ‘แอคท์’ ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา รวมถึงทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องสอบ ACT เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ACT เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีหลักสูตรการเรียนแบบ 4 ปี สำหรับการสอบ ACT ในประเทศไทยเองนั้น ปัจจุบันจัดสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งต่อปี ได้แก่ ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน ตุลาคม และธันวาคม ซึ่งผู้สอบสามารถนำคะแนนไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติบางหลักสูตร เช่น หลักสูตร BALAC ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร SIIT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

4-740x416

ข้อสอบ ACT แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ และหากสอบเป็น ACT Plus นั้นจำเป็นต้องทดสอบในส่วนของการเขียนภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยคิดเป็นคะแนนเต็ม 36 คะแนน

1. คณิตศาสตร์ (60 ข้อ 60 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือกครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอนุญาตให้ผู้สอบนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่มีคุณสมบัติตามที่ ATC กำหนดเท่านั้น
2. ภาษาอังกฤษ (75 ข้อ 45 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะวัดทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
3. การอ่านภาษาอังกฤษ (40 ข้อ 35 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 4 บทความ ซึ่งจะครอบคลุมทุกศาสตร์ ทุกแขนง เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา เรื่องสั้น นวนิยาย
เป็นต้น
4. วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ 35 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด 7 บทความให้วิเคราะห์ ซึ่งจะใช้วัดทักษะการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
5. การเขียนภาษาอังกฤษ (1 ข้อ 40 นาที) เป็นข้อสอบแบบเลือกทำ ซึ่งจะใช้เพื่อวัดทักษะการเขียน การถ่ายถอดเนื้อหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียง การใช้คำศัพท์และประโยค โดยส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English?

• หลักสูตรการสอนที่เข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างละเอียด
• พัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น
• การออกแบบหลักสูตรเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละท่าน
• พร้อมให้คำแนะนำในการบรรลุผลคะแนนตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• เลือกและกำหนดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง
• มีทั้งหลักสูตร 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง
• เลือกเรียนแบบส่วนตัวรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน
• สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และผลคะแนนที่จะออกมาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top