Covid-19: Tutorial Procedures

เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ TEOFL กับ King's English

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language ("โทเฟิล" หรือ "โทเฟล") เป็นการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยระดับภาษาในข้อสอบจะเป็นภาษาที่ใช้กันในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจาก TOEIC ที่จะเป็นระดับภาษาที่ใช้ในสังคมการทำงาน

3-1-740x416

การวัดผลการสอบ TOEFL ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังเน้นการใช้ทักษะแบบบูรณาการ กล่าวคือ ในข้อเดียวกันอาจจะต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษมากกว่าหนึ่งทักษะในการตอบคำถาม ส่วนเนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบนั้นจะเป็นเนื้อหาที่สอนกันในระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาจริงๆ โดยเลือกมาจากการบรรยายในชั้นเรียนหรือตำราเรียนต่างๆ

การฟัง: เป็นลักษณะการฟังบรรยายหรืออภิปรายเชิงวิชาการ 4 บท และบทสนทนา 2 บท ซึ่งมีความยาว 3-5 นาที โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากการฟัง

การพูด: ประกอบด้วย 6 หัวข้อ โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 2 หัวข้อ และหัวข้อที่ใช้ทักษะแบบบูรณาการ 4 หัวข้อ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน ฟังและเขียน ผู้สอบจะต้องอ่านและฟังบทความ และเขียนอภิปรายถึงบทความนั้นๆ ส่วนอีก 2 หัวข้อจะเป็นทักษะการฟังและพูด ซึ่งผู้สอบจะต้องฟังบทความที่ค่อนข้างยาว แล้วจึงสรุปและนำเสนอความคิดเห็น ผู้สอบจะต้องถ่ายทอดข้อมูล สื่อความคิด และหาเหตุผลมาสนับสนุนได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง และถูกต้อง

การอ่าน: ประกอบด้วยบทความที่มีความยาว 3-5 ย่อหน้าตามด้วยชุดคำถาม โดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมหัวข้อทางวิชาการและเนื้อหาที่อาจพบได้ในตำราเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจจะถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง รายละเอียด คำศัพท์ เป็นต้น

การเขียน: ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และเขียนจากสิ่งที่ได้อ่านและฟังซึ่งจะเป็นบทความเชิงวิชาการ โดยต้องเขียนอภิปรายแนวความคิดที่สอดคล้องกัน

ซึ่งแต่ละทักษะมีคะแนนอยู่ที่ 30 คะแนน รวม 4 ทักษะ คะแนนเต็มที่ 120 คะแนน และผลการทดสอบ TOEFL มีอายุ 2 ปี

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English

• เรามีความพร้อมในการสอนผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมากน้อยเพียงใด
• เราพร้อมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการสอบที่ตั้งไว้
• หลักสูตรของเราแบ่งออกเป็นแบบ 30 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมง ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็กๆ (2-3 ท่าน)
• เรามีระบบวัดผลการทดสอบออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมระบบวิเคราะห์คะแนนในตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรเพื่อวัดความก้าวหน้า
• หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนแต่ละท่าน ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขจุดอ่อน ชูจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละท่าน
• สอนโดยทีมอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

“ภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้มีครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหมือนครอบครัวสําหรับฉัน ครูของฉันคือนายแกรี่ เขา เป็นครูและครูที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้เรียนรู้กับเขาเสมอ เขาช่วยฉันหลายสิ่งหลายอย่างและให้คําแนะนําที่ดีแก่ฉันทั้งสองหลักสูตรภาษาอังกฤษ ฉันไม่เคยรู้มา ก่อนว่าฉันสามารถผ่อนคลายและพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องกดดันจากการพูดคุยกับคุณหลังจากไม่ กี่เดือน ขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง”

ลูกค้าของIรา

Scroll to Top