เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ ACT กับ King’s English

Teacher

King’s English Teachers

Category

Exam Preparation

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

ACT คืออะไร? ACT ย่อมาจาก American College Testing หรือที่เรียกกันว่า ‘เอซีที’ หรือ ‘แอคท์’ ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา รวมถึงทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องสอบ ACT เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ACT เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีหลักสูตรการเรียนแบบ 4 ปี สำหรับการสอบ ACT ในประเทศไทยเองนั้น ปัจจุบันจัดสอบทั้งสิ้น 5 ครั้งต่อปี ได้แก่ ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน ตุลาคม และธันวาคม ซึ่งผู้สอบสามารถนำคะแนนไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติบางหลักสูตร เช่น หลักสูตร BALAC ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตร SIIT ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ข้อสอบ ACT แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ และหากสอบเป็น ACT Plus นั้นจำเป็นต้องทดสอบในส่วนของการเขียนภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยคิดเป็นคะแนนเต็ม 36 คะแนน
 1. คณิตศาสตร์ (60 ข้อ 60 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือกครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอนุญาตให้ผู้สอบนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่มีคุณสมบัติตามที่ ATC กำหนดเท่านั้น
 2. ภาษาอังกฤษ (75 ข้อ 45 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะวัดทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
 3. การอ่านภาษาอังกฤษ (40 ข้อ 35 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 4 บทความ ซึ่งจะครอบคลุมทุกศาสตร์ ทุกแขนง เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา เรื่องสั้น นวนิยาย เป็นต้น
 4. วิทยาศาสตร์ (40 ข้อ 35 นาที) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมด 7 บทความให้วิเคราะห์ ซึ่งจะใช้วัดทักษะการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
 5. การเขียนภาษาอังกฤษ (1 ข้อ 40 นาที) เป็นข้อสอบแบบเลือกทำ ซึ่งจะใช้เพื่อวัดทักษะการเขียน การถ่ายถอดเนื้อหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียง การใช้คำศัพท์และประโยค โดยส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม
  ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English?
 • หลักสูตรการสอนที่เข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัดเจาะลึกแนวข้อสอบอย่างละเอียด
 • พัฒนาทักษะและความสามารถของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น
 • การออกแบบหลักสูตรเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละท่าน
 • พร้อมให้คำแนะนำในการบรรลุผลคะแนนตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกและกำหนดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง
 • มีทั้งหลักสูตร 30 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง
 • เลือกเรียนแบบส่วนตัวรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน
 • สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และผลคะแนนที่จะออกมาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Our Main Teachers

King’s English Teachers

FULLY QUALIFIED TEACHERS
VIEW PROFILE

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Price : On Request

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced Beginner Intermediate

Location : We Come To You

Typology : Group One-To-One

Question

Covid-19: Update


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

Just recently the Covid-19 situation has become increasingly worse once again and obviously worrying for all of us. Schools are closed or likely to be closed and will be offering online learning to supplement and replace all classroom teaching, homework assignments, examination preparation and project work. We here at King’s English will continue to work with students on their learning, school assignments and try to support each of them in terms of organisation, time management and other guidance as needed

King’s English will continue to operate as follows:

 • Students can have their tutorials delivered either in person or by an online learning interface such as Skype or Zoom. Remote methods of teaching and learning work well, and we have used online teaching and learning techniques for many years. Online tutorials are scheduled at the same time as their face-to-face counterparts or can be rescheduled if an alternative time is convenient for the student and the tutor.

 

At King’s English we are always here to discuss all matters relating to your education. Just because we are dealing with a health crisis does not mean that education is interrupted – your future is as important today as it ever was.

We look forward to hearing from you if you have any questions and let us all hope that the situation improves soon and we will be able to look back on this current pandemic in terms such as, “Do you remember when……...

Best wishes to you all: I, my academic team and administrative team wish you and your family a happy, healthy, safe, and successful 2021.

 

Gary King

Director