เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ SAT กับ King’s English

Teacher

King’s English Teachers

Category

Exam Preparation
SAT คืออะไร

SAT หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าข้อสอบ ‘แซท’ หรือ ‘เอสเอที’ นั้น เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดผลการเรียนรู้สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา โดยการสอบ SAT ถือเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

สำหรับการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์บางหลักสูตรในประเทศไทยนั้น ผู้สมัครอาจจะต้องยื่นผลคะแนน SAT เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนระบบสอบจาก SAT แบบเดิมเป็น Redesigned SAT หรือที่เรียกกันว่า New SAT ด้วยระบบหใม่นี้จะช่วยให้สามารถคัดกรองคุณภาพของนักเรียนในทักษะในด้านต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และความสามารถการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวมากยิ่งขึ้น

SAT มีการเปิดให้สอบทั้งหมด 4 รอบต่อปี ได้แก่ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม และธันวาคม ในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  Mathematics และ Evidence-Based Reading and Writing ส่วน Essay เป็นข้อสอบทางเลือกที่ไม่ได้บังคับ (จากเดิมมี 3 ส่วนคือ Mathematics, Critical Reading และ Writing) โดยจะมีคะแนนที่ส่วนละ 800 คะแนน รวมทั้งสิ้น 1,600 คะแนน
  • Maths ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเลขคณิต (Arithmetic) พีชคณิต (Algebra) และเรขาคณิต (Geometry) รวมถึงตรีโกณมิติ (Trigonometry) และพีชคณิตชั้นสูง (Advanced Algebra) อีกด้วย ซึ่งบางข้อสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้และบางข้อก็ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
  • Evidence-Based Reading and Writing จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ โดยจะทดสอบความสามารถในการแปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ การใช้เหตุผล ทักษะทางไวยากรณ์ การอ่านกราฟหรือแผนภูมิ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายตั้งแต่วรรณกรรม นวนิยาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • Essay (ไม่บังคับ) เป็นการเขียนวิเคราะห์คำตอบจากเรียงความที่อ่านในแนว Argumentative Essay หรือ การเขียนเรียงความโต้เถียง ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคำกล่าวสุนทรพจน์ และเอกสารที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ทั่วไป เช่น สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย หลักเกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านบทความ การวิเคราะห์ และการเขียน
 
ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English?

คอร์ส SAT ของเราได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานในระดับใด เพื่อให้บรรลุคะแนนเป้าหมายที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนยังสามารถบริหารเวลาเรียนและเลือกเรียนได้ทั้งแบบรายบุคคล (Private) หรือแบบกลุ่ม (Group) 2-3 ท่านได้ตามต้องการ ด้วยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมจะเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เสริมสร้างจุดแข็ง และถ่ายทอดสุดยอดเทคนิคในการทำข้อสอบให้กับผู้เรียน โดยหลักสูตรของเราอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

Our Main Teachers

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Deposit : 5000 ฿

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced , Beginner , Intermediate ,

Location : We Come To You

Course Type : Group , One-To-One ,

Question

Related Course