เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ SAT กับ King’s English

Teacher

King’s English Teachers

Category

Exam Preparation
SAT คืออะไร SAT หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าข้อสอบ ‘แซท’ หรือ ‘เอสเอที’ นั้น เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดผลการเรียนรู้สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา โดยการสอบ SAT ถือเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน สำหรับการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรอินเตอร์บางหลักสูตรในประเทศไทยนั้น ผู้สมัครอาจจะต้องยื่นผลคะแนน SAT เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนระบบสอบจาก SAT แบบเดิมเป็น Redesigned SAT หรือที่เรียกกันว่า New SAT ด้วยระบบหใม่นี้จะช่วยให้สามารถคัดกรองคุณภาพของนักเรียนในทักษะในด้านต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และความสามารถการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวมากยิ่งขึ้น SAT มีการเปิดให้สอบทั้งหมด 4 รอบต่อปี ได้แก่ ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม และธันวาคม ในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  Mathematics และ Evidence-Based Reading and Writing ส่วน Essay เป็นข้อสอบทางเลือกที่ไม่ได้บังคับ (จากเดิมมี 3 ส่วนคือ Mathematics, Critical Reading และ Writing) โดยจะมีคะแนนที่ส่วนละ 800 คะแนน รวมทั้งสิ้น 1,600 คะแนน
  • Maths ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเลขคณิต (Arithmetic) พีชคณิต (Algebra) และเรขาคณิต (Geometry) รวมถึงตรีโกณมิติ (Trigonometry) และพีชคณิตชั้นสูง (Advanced Algebra) อีกด้วย ซึ่งบางข้อสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้และบางข้อก็ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
  • Evidence-Based Reading and Writing จะเน้นไปที่การทำความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ โดยจะทดสอบความสามารถในการแปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ การใช้เหตุผล ทักษะทางไวยากรณ์ การอ่านกราฟหรือแผนภูมิ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายตั้งแต่วรรณกรรม นวนิยาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  • Essay (ไม่บังคับ) เป็นการเขียนวิเคราะห์คำตอบจากเรียงความที่อ่านในแนว Argumentative Essay หรือ การเขียนเรียงความโต้เถียง ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคำกล่าวสุนทรพจน์ และเอกสารที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ทั่วไป เช่น สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย หลักเกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านบทความ การวิเคราะห์ และการเขียน
ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English? คอร์ส SAT ของเราได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานในระดับใด เพื่อให้บรรลุคะแนนเป้าหมายที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนยังสามารถบริหารเวลาเรียนและเลือกเรียนได้ทั้งแบบรายบุคคล (Private) หรือแบบกลุ่ม (Group) 2-3 ท่านได้ตามต้องการ ด้วยทีมอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมจะเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เสริมสร้างจุดแข็ง และถ่ายทอดสุดยอดเทคนิคในการทำข้อสอบให้กับผู้เรียน โดยหลักสูตรของเราอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

Our Main Teachers

King’s English Teachers

FULLY QUALIFIED TEACHERS
VIEW PROFILE

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Deposit : 5000 ฿

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced , Beginner , Intermediate ,

Location : We Come To You

Course Type : Group , One-To-One ,

Question

Related Course