เตรียมตัวก่อนการสอบวัดระดับ TEOFL กับ King’s English

Teacher

King’s English Teachers

Category

Exam Preparation

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

TOEFL คืออะไร? TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language ("โทเฟิล" หรือ "โทเฟล") เป็นการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยระดับภาษาในข้อสอบจะเป็นภาษาที่ใช้กันในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจาก TOEIC ที่จะเป็นระดับภาษาที่ใช้ในสังคมการทำงาน การวัดผลการสอบ TOEFL ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งยังเน้นการใช้ทักษะแบบบูรณาการ กล่าวคือ ในข้อเดียวกันอาจจะต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษมากกว่าหนึ่งทักษะในการตอบคำถาม ส่วนเนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบนั้นจะเป็นเนื้อหาที่สอนกันในระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาจริงๆ โดยเลือกมาจากการบรรยายในชั้นเรียนหรือตำราเรียนต่างๆ การฟัง: เป็นลักษณะการฟังบรรยายหรืออภิปรายเชิงวิชาการ 4 บท และบทสนทนา 2 บท ซึ่งมีความยาว 3-5 นาที โดยผู้สอบต้องตอบคำถามจากการฟัง การพูด: ประกอบด้วย 6 หัวข้อ โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 2 หัวข้อ และหัวข้อที่ใช้ทักษะแบบบูรณาการ 4 หัวข้อ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน ฟังและเขียน ผู้สอบจะต้องอ่านและฟังบทความ และเขียนอภิปรายถึงบทความนั้นๆ ส่วนอีก 2 หัวข้อจะเป็นทักษะการฟังและพูด ซึ่งผู้สอบจะต้องฟังบทความที่ค่อนข้างยาว แล้วจึงสรุปและนำเสนอความคิดเห็น ผู้สอบจะต้องถ่ายทอดข้อมูล สื่อความคิด และหาเหตุผลมาสนับสนุนได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง และถูกต้อง การอ่าน: ประกอบด้วยบทความที่มีความยาว 3-5 ย่อหน้าตามด้วยชุดคำถาม โดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมหัวข้อทางวิชาการและเนื้อหาที่อาจพบได้ในตำราเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจจะถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง รายละเอียด คำศัพท์ เป็นต้น การเขียน: ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และเขียนจากสิ่งที่ได้อ่านและฟังซึ่งจะเป็นบทความเชิงวิชาการ โดยต้องเขียนอภิปรายแนวความคิดที่สอดคล้องกัน ซึ่งแต่ละทักษะมีคะแนนอยู่ที่ 30 คะแนน รวม 4 ทักษะ คะแนนเต็มที่ 120 คะแนน และผลการทดสอบ TOEFL มีอายุ 2 ปี ทำไมจึงควรเลือกเรียนที่ King’s English
  • เรามีความพร้อมในการสอนผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมากน้อยเพียงใด
  • เราพร้อมให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ กลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการสอบที่ตั้งไว้
  • หลักสูตรของเราแบ่งออกเป็นแบบ 30 ชั่วโมงและ 60 ชั่วโมง ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็กๆ (2-3 ท่าน)
  • เรามีระบบวัดผลการทดสอบออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมระบบวิเคราะห์คะแนนในตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรเพื่อวัดความก้าวหน้า
  • หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนแต่ละท่าน ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขจุดอ่อน ชูจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละท่าน
  • สอนโดยทีมอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ

Our Main Teachers

King’s English Teachers

FULLY QUALIFIED TEACHERS
VIEW PROFILE

Qualified experienced native speaker teachers of English will guide you each step of the way as you gain confidence and fluency.

Price : On Request

Max Availability : 20

Difficulty : Advanced Beginner Intermediate

Location : We Come To You

Typology : Group One-To-One

Question

Covid-19: Update


King’s English จะดำเนินการต่อและให้ตัวเลือกต่อไปนี้แก่นักเรียนของเราทุกคน:

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดผ่านอินเทอร์เฟซการเรียนรู้ออนไลน์เช่น Skype หรือ Zoom

As of Sunday, 17th May, the Thai Government is relaxing its rules regarding the opening of certain establishments: one of those kinds of businesses is "Tutorial Schools".

As of Monday, 18th May, GK Consultants will once again open its doors to welcome current students and also new students. Strict safety procedures will remain in effect: cleaning hands upon entry and exit and regular hand-washing with soap and water and/or cleaning hands with alcohol-based disinfectant gel which we provide as needed.

Those students who prefer to continue learning with us via the online platforms, Skype and Zoom, will be able to do that for as long as they wish. I have been very heartened by the success of our online teaching procedure and our students and their parents have been delighted that the learning process has been able to make such a seamless transition to this kind of study.

Best wishes and continue to stay safe!

 

Gary King

Director