Covid-19: Tutorial Procedures

The Service Mind

THE SERVICE MIND

1-2-740x416

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่ซึ่งเทคโนโลยีกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น การเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าจะใช้เวลาสั้นลง และต้องให้ความสำคัญมากขึ้นและนั่นหมายถึงต้องเป็นจริงมากกว่าเดิม! ลองนึกภาพว่าการฝึกอบรมการบริการลูกค้าของคุณจะดีแค่ไหนหากพนักงานของคุณมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้คน – ตลอดเวลา การฝึกอบรมการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมจะต้องเริ่มต้นที่หัวใจขององค์กรของคุณ พนักงานทุกคนของคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้บริการซึ่งกันและกันก่อนที่จะสามารถสร้างความแตกต่างและให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ได้ การฝึกอบรมลูกค้าสัมพันธ์ที่ Active English จะช่วยสร้างวัฒนธรรมของการบริการที่ช่วยเพิ่มความเร็ว และระบบนี้จะลดความขัดแย้ง เพิ่มผลผลิตและสร้างประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีองค์กรใด (ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่) ที่จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีฝ่ายบริการลูกค้าที่โดดเด่น สร้างจิตวิญญาณเดี๋ยวนี้ด้วย การบริการด้วยหัวใจที่ Active English

Course Detail

Price :

On Request

Difficulty :

Advance Beginner Intermediate

Location :

We Come To You

Tutoring Type :

Group or One-To-One

Rattabavadee Pimtanothai (Dear)

"Functional English has a great teacher and is like a family to me. My teacher is Mr. Gary. He's the best teacher and teacher I've seen since I started learning English. I've always felt comfortable learning with him. He helped me with a lot of things and gave me good advice on both English courses. I didn't even know that I could relax and speak English without the pressure of talking to you after a few months. Thank you so much for everything."

Some of Our Clients

Scroll to Top